Thông báo

V/v tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch. Covid-19 trên địa bàn thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BÀ RỊA                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:               /UBND-VP                              Bà Rịa, ngày      tháng 05 năm 2021

V/v tiếp tục tạm dừng một số

hoạt động để phòng, chống dịch

Covid-19 trên địa bàn thành phố

 

HỎA TỐC    Kính gửi:

 

 • Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP;
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;
 • Phòng Y tế thành phố;
 • Trung tâm Y tế thành phố;
 • Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố;
 • UBND các xã, phường.

 

Thực hiện Công văn số 4843/UBND-VP ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến ngày càng trở nên phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả và tránh lây lan ra cộng đồng; UBND thành phố yêu cầu:

 1. Trẻ học tại các cơ sở giáo dục mầm non (kế cả các trường, nhóm lớp tư thục) tạm dừng đến trường từ ngày 08/5/2021.
 • Học sinh cấp Tiểu học (kể cả các trường ngoài công lập) tạm dừng đến trường từ ngày 10/5/2021.
 • Học sinh cấp THCS (kể cả các trường ngoài công lập) trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường từ ngày 11/5/2021.
 1. Trong thời gian tạm dừng các hoạt động dạy- học trực tiếp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố căn cứ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và các cơ quan quản lý trực tiếp để chủ động trong công tác giảng dạy và học tập đảm bảo kế hoạch năm học./.

Nơi nhận:

 • Như trên (t/h);                                                                                                                      KT. CHỦ TỊCH
 • TTr TU, TTr HĐND TP (báo cáo);                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH
 • CT, các PCT UBND TP (để biết);
 • Chánh, Phó Chánh VP TP (để biết);
 • Lưu: VT-TH (VQ)                                                                                                              Đặng Huy Quang

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 18
 • Trong tuần: 170
 • Tất cả: 2782